Links
Current Issue
Volume 41 Issue 6, 28 November 2019
Deformation zoning model of piedmont thrust, western China, and its petroleum response
XU Xuhui, FANG Chengming, LIU Jinlian, ZHAO Li, LU Jianlin, HUANG Zeguang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 779-790.  
Abstract ( 126 )     PDF (4399KB) ( 49 )  
Compound intracontinental piedmont thrust structure transformation and its formation mechanisms
FANG Chengming, ZHAO Li
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 791-799.  
Abstract ( 98 )     PDF (1093KB) ( 38 )  
Influence of diagenetic evolution on tight sandstone reservoir flow capacity: Chang 8 reservoir of Yanchang Formation in southern Maling, Ordos Basin
XIAO Hui, WANG Haonan, YANG Yindi, KE Changyan, SHE Haiqin
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 800-811.  
Abstract ( 96 )     PDF (5276KB) ( 37 )  
Diagenesis and hydrocarbon accumulation of the Cambrian Longwangmiao Formation in Anyue, Sichuan Basin
ZHU Lianqiang, YUAN Haifeng, LIN Xuemei, ZENG Wei, XU Yunqiang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 812-820.  
Abstract ( 107 )     PDF (3902KB) ( 45 )  
Source rock characteristics and depositional environment of Lower Sinian Doushantuo Formation in northeastern Sichuan and western Hubei
ZHANG Daoliang, YANG Shuaijie, WANG Weifeng, FU Xiaodong, ZHANG Jianyong, LI Wenzheng
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 821-830.  
Abstract ( 124 )     PDF (2240KB) ( 49 )  
Occurrence and accumulation characteristics of natural gas hydrate in the eastern Nankai Trough, Japan
ZHAO Kebin
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 831-837.  
Abstract ( 94 )     PDF (1240KB) ( 15 )  
Carbon isotope compositions of individual alkanes in highly mature source rocks from Northern Guizhou Depression
BAO Jianping, NI Chunhua, ZHU Cuishan, ZHAN Zhaowen, JIANG Xingchao, SHEN Xu
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 838-848.  
Abstract ( 87 )     PDF (1494KB) ( 26 )  
Geochemical characteristics and origin of oil from different strata in Shunbei oil and gas field, Tarim Basin
LUO Mingxia, XIA Yongtao, SHAO Xiaoming, WU Xian
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 849-854.  
Abstract ( 93 )     PDF (793KB) ( 19 )  
Geochemical characteristics of crude oil and oil-source correlation of Shahejie Formation in Linnan Sub-Sag, Huimin Sag, Bohai Bay Basin
LIU Fei, ZHU Gangtian, HE Sheng, WANG Yongshi, LIU Qing
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 855-864.  
Abstract ( 97 )     PDF (2068KB) ( 15 )  
Methane isotope fractionation characteristics of shale gas and its significance as a productivity indicator
GAO Yuqiao, GAO Hequn, HE Xipeng, DING Anxu, ZHANG Peixian, HE Guisong
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 865-870.  
Abstract ( 94 )     PDF (961KB) ( 45 )  
Physical modeling of thrusting structure zonation in front of an intracontinental orogen
ZHAO Li, LIAO Zongting, XU Xuhui, FANG Chengming, LU Jianlin
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 871-878.  
Abstract ( 85 )     PDF (6173KB) ( 38 )  
Quantitative characterization of development of permeable interlayers in continental shale strata
WANG Baohua, LI Hao, LU Jianlin, Lü Jianhong, WANG Miao, ZHAO Linjie
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 879-884.  
Abstract ( 82 )     PDF (635KB) ( 19 )  
Structural characteristics and formation mechanism in Dongxin Oilfield, Jiyang Depression, Bohai Bay Basin: insights from physical simulation
LI Xiao, HU Qiuyuan, YANG Guang, MA Fanglei, YANG Jianlei, WEI Zhenzhen, SUN Xiao
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 885-892.  
Abstract ( 93 )     PDF (1989KB) ( 29 )  
Evolution characteristics and controls of shale nanopores during thermal maturation of organic matter
LI Chuxiong, XIAO Qilin, CHEN Qi, JIANG Xingchao
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 901-909.  
Abstract ( 103 )     PDF (1316KB) ( 34 )  
High temperature effects on rock physical properties of organic-rich shale
XIONG Jian, LIN Haiyu, LIU Xiangjun, LIANG Lixi, HUANG Hong, LI Xiansheng
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 910-915.  
Abstract ( 92 )     PDF (904KB) ( 31 )  
Effect of pretreatment methods on determination of diamondoids in crude oils
LI Erting, XIANG Baoli, MA Wanyun, XIONG Yongqiang, WANG Ming, MI Julei
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 916-922.  
Abstract ( 85 )     PDF (837KB) ( 12 )  
Application of reliable technology in SEC reserve evaluation of South China Sea Gas Field
WANG Qingshuai
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 923-930.  
Abstract ( 90 )     PDF (3263KB) ( 13 )