Links
Current Issue
Volume 42 Issue 1, 28 January 2020
Research progress on marine oil and gas accumulation in Tarim Basin
GU Yi, HUANG Jiwen, JIA Cunshan, SHAO Zhibing, SUN Yongge, LU Qinghua
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 1-12.  
Abstract ( 142 )     PDF (6572KB) ( 96 )  
Discovery and significance of subtle buried hills in Jiyang Depression, Bohai Bay Basin
MA Lichi, WANG Yongshi, JING Anyu
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 13-18.  
Abstract ( 118 )     PDF (1086KB) ( 37 )  
Palaeoclimate evolution and sequence stratigraphy during Pliocene Shizigou stage, Qaidam Basin
LI Qingshan, GUO Shaobin, HOU Zesheng, WANG Bo
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 28-36.  
Abstract ( 93 )     PDF (1544KB) ( 22 )  
Diagenetic facies of carbonate rocks in Yijianfang Formation, Shunbei area, Tarim Basin
CHENG Chuanjie, YU Bingsong, WU Chongyang, YANG Weili, RUAN Zhuang
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 42-52.  
Abstract ( 112 )     PDF (6138KB) ( 28 )  
Occurrence and recoverability of tight oil in Paleogene Funing Formation, Subei Basin
PENG Jinning, QIU Qi, WANG Dongyan, LI Zhiming, ZHU Jianhui, LIANG Shiyou, WU Yingli
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 53-59.  
Abstract ( 95 )     PDF (910KB) ( 24 )  
Diagenesis and pore evolution of tight sandstone reservoirs in Upper Triassic Bagong Formation, North Qiangtang Depression, Qiangtang Basin
CHENG Leli, YIN Senlin, WAN Youli, WANG Jian, FENG Xinglei, LI Xueren, ZENG Shengqiang
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 60-68.  
Abstract ( 96 )     PDF (2391KB) ( 26 )  
Shale reservoir characteristics of Ordovician Wufeng-Silurian Longmaxi formations in Dangyang synclinorium, Middle Yangtze region
FAN Jiawei, CHEN Kongquan, SHEN Junjun, ZHU Wei, TANG Xiehua, LI Junjun, WANG Pengwan, ZHANG Fang
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 69-78.  
Abstract ( 118 )     PDF (2623KB) ( 28 )  
Seismic sedimentology of lower part of second member of Shanxi Formation in Gaojiahe area, Ordos Basin
LAI Shenghua, BAI Pu, YE Chao, ZHANG Lei, CHI Jing
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 79-87.  
Abstract ( 99 )     PDF (2882KB) ( 41 )  
Petroleum geology and exploration in Levant Basin, Eastern Mediterranean
TIAN Kun, YIN Jinyin, WANG Dapeng, GUO Jinrui, TAO Chongzhi
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 95-102.  
Abstract ( 85 )     PDF (4161KB) ( 18 )  
Differential hydrocarbon enrichment and controlling factors in passive margin basins of the Arabian Plate
BAI Guoping, NIU Binbin, CHEN Jun, HU Jingjing, MENG Qiuhan, QIU Haihua
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 103-112.  
Abstract ( 99 )     PDF (6737KB) ( 16 )  
Carbon isotope fractionation characteristics during shale gas release
TAO Cheng, ZHAI Changbo, YU Linjie, SHEN Baojian, WANG Jie, YANG Huamin
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 113-116.  
Abstract ( 92 )     PDF (506KB) ( 25 )  
Correlation of oils and source rocks and genesis of high wax oils in Gaoshangpu area, Nanpu Sag, Bohai Bay Basin
DIAO Fan, WANG Jianwei, CHEN Xiaona, WANG Zhengjun, ZHANG Yongchao
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 117-125.  
Abstract ( 101 )     PDF (1662KB) ( 18 )  
Petroleum accumulation system evaluation of carbonate oil and gas: a case study of Cambrian in Tarim Basin
ZHOU Bo, LI Huili, YUN Jinbiao, XU Zhongmei, FENG Fan
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 132-138.  
Abstract ( 95 )     PDF (996KB) ( 24 )  
Three-dimensional simulation of oil distribution during waterflooding in a micrometer-sized pore network system of tight sandstone
MA Yong, ZENG Jianhui, FENG Xiao
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 139-146.  
Abstract ( 97 )     PDF (5342KB) ( 22 )  
Recalculation and understanding of middle and low rank coalbed methane reserves: a case study of Baode Coalbed Methane Field on the eastern edge of Ordos Basin
ZHANG Lei, HAO Shuai, ZHANG Wei, CAO Yimin, SUN Xiaoguang, YIN Siyu, ZHU Wentao, LI Ziling
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 147-155.  
Abstract ( 93 )     PDF (1153KB) ( 17 )  
Micropore inhomogeneity of continental shale under different side length and resolution: a case study of Chang 72 shale from well Yaoke 1 in Ordos Basin
SHANG Yanjun, ZHAO Bin, HU Ruilin, SHAO Peng
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(1): 156-162.  
Abstract ( 90 )     PDF (9866KB) ( 21 )