Links
Current Issue
Volume 42 Issue 5, 28 September 2020
Evolution of global crustal uplift and subsidence and basins
KANG Yuzhu
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 653-661.  
Abstract ( 68 )     PDF (1633KB) ( 59 )  
There is no shortcut to find oil: some thoughts on oil and gas exploration
MA Yongsheng
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 662-669.  
Abstract ( 91 )     PDF (521KB) ( 93 )  
Marine petroleum exploration in South China
GUO Xusheng, HU Dongfeng, DUAN Jinbao
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 675-686.  
Abstract ( 54 )     PDF (4223KB) ( 56 )  
Mesozoic and Cenozoic diktyogenese in the Lower Yangtze region
DING Daogui, LI Fengli
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 687-697.  
Abstract ( 51 )     PDF (7001KB) ( 45 )  
Enrichment characteristics and resource potential of continental shale oil in Mesozoic Yanchang Formation, Ordos Basin
FU Suotang, YAO Jingli, LI Shixiang, ZHOU Xinping, LI Mingrui
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 698-710.  
Abstract ( 36 )     PDF (4365KB) ( 35 )  
A review of the Late Mesozoic magmatic arc in Borneo with slab subduction models
XU Changhai, ZHU Weilin, LIAO Zongting
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 711-719.  
Abstract ( 30 )     PDF (3954KB) ( 24 )  
The prototype basin and its nomenclatures and research
LIU Chiyang, WANG Jianqiang, ZHAO Xiaochen, HUANG Lei, ZHANG Dongdong, ZHAO Junfeng, DENG Yu, MA Huanhuan
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 720-727.  
Abstract ( 29 )     PDF (1289KB) ( 42 )  
Paleozoic basin prototype evolution and source rock development in the South Yellow Sea
ZHU Weilin, CHEN Chunfeng, ZHANG Bocheng, WAN Yanzhou, FU Xiaowei, ZHANG Yinguo
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 728-741.  
Abstract ( 34 )     PDF (1650KB) ( 29 )  
TSM prototype basins on the Neoproterozoic Yangtze Craton
YANG Fengli, ZHOU Xiaofeng, HU Yuyang, YANG Ruiqing, PENG Yunxin
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 742-755.  
Abstract ( 25 )     PDF (6014KB) ( 30 )  
Provenance analysis of Sinian sediments on the northwestern margin of Tarim Basin and its restriction on basin types
CHEN Hanlin, HUANG Weikang, LI Yong, ZHANG Fengqi, WU Hongxiang, YANG Zhilin, HUANG Shaoying, YANG Shufeng
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 756-766.  
Abstract ( 31 )     PDF (7437KB) ( 35 )  
Deep geological processes and deep resources in basins: scientific issues and research directions
HE Zhiliang, LI Shuangjian, LIU Quanyou, YANG Tianbo, ZHANG Ying
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 767-779.  
Abstract ( 44 )     PDF (1243KB) ( 45 )  
Formation and evolution of Yin'gen-E'ji'naqi Basin and prospects for oil and gas exploration
ZHANG Hong'an, LI Jidong, WANG Xuejun, SHI Dahai, CHEN Qingtang, FAN Xiaoli, SI Minna, ZHAO Qiang
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 780-789.  
Abstract ( 45 )     PDF (7105KB) ( 45 )  
Research progress and challenges of thermal history reconstruction in sedimentary basins
QIU Nansheng, HE Lijuan, CHANG Jian, ZHU Chuanqing
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 790-802.  
Abstract ( 43 )     PDF (1208KB) ( 47 )  
Formation conditions and exploration direction of large and medium oil and gas reservoirs in Xihu Sag, East China Sea
ZHOU Liqing, JIANG Donghui, ZHANG Shanghu, ZHOU Xinghai, YANG Pengcheng, LI Kun
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 803-812.  
Abstract ( 35 )     PDF (1121KB) ( 26 )  
CNPC oil and gas resource potential and exploration target selection
HU Suyun, LI Jianzhong, WANG Tongshan, WANG Zecheng, YANG Tao, LI Xin, HOU Lianhua, YUAN Xuanjun, ZHU Rukai, BAI Bin, ZHUO Qingong
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 813-823.  
Abstract ( 41 )     PDF (1659KB) ( 49 )  
Progress and direction of exploration and development of normally-pressured shale gas from the periphery of Sichuan Basin
GUO Tonglou, JIANG Shu, ZHANG Peixian, ZENG Ping
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 837-845.  
Abstract ( 45 )     PDF (2591KB) ( 44 )  
Advance of basin modeling key techniques: hydrocarbon migration and accumulation simulation
GUO Qiulin, CHEN Ningsheng, LIU Zhuangxiaoxue, LIU Jifeng, YU Jingdu
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 846-857.  
Abstract ( 42 )     PDF (7224KB) ( 43 )  
Carbonate reservoir forming model and exploration in Tarim Basin
QI Lixin, YUN Lu
Petroleum Geology & Experiment, 2020, 42(5): 867-876.  
Abstract ( 38 )     PDF (3043KB) ( 47 )