Links
Confidentiality Agreement

  •  

    《石油实验地质》编辑部:

    我单位                             等投寄到你处的论文稿件:《                           

    经过审查,文章内容不涉及国家机密以及单位要求的保密内容,同意投稿,特此证明!


2019-03-29 Visited: 1667