Links
Current Issue
Volume 41 Issue 4, 28 July 2019
Bimodal hydrocarbon generation and immature oil do not exist in the North Jiangsu Basin
LIU Yurui
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 461-474.  
Abstract ( 667 )     PDF (1528KB) ( 122 )  
Tectonic evolution stages and deformation characteristics in central and western China
YANG Fan, HU Ye, LUO Kaiping, LI Fengxun, PAN Wenlei, CAO Qinggu, LU Yongde
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 475-481.  
Abstract ( 515 )     PDF (639KB) ( 131 )  
Sedimentary evolution and controls in paleo-Hanjiang delta from 32 to 10.5 Ma
LIU Chensheng, HOU Wenfeng, QIU Zhengke, WANG Tao, ZHANG Xiangtao, WANG Xudong
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 482-490.  
Abstract ( 499 )     PDF (4380KB) ( 71 )  
Paleogeomorphologic features and their controls on sandbody distribution on basin margin during Late Paleozoic Era and significance for petroleum exploration, Hangjinqi area, Ordos Basin
HU Huarui, XING Fengcun, QI Rong, WANG Chao, LIU Xiaochen, CHEN Lin, CHEN Xiaoquan
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 491-497.  
Abstract ( 427 )     PDF (3932KB) ( 96 )  
Evolution mechanism and hydrocarbon reservoir characteristics of typical slope zones in Jizhong Depression, Bohai Bay Basin
DONG Dawei, ZHAO Li, LI Tingting, SHI Rui, LI Tong, SUN Yifei, SUN Hao
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 498-507.  
Abstract ( 473 )     PDF (1459KB) ( 91 )  
Diagenesis types and characteristics of Xishanyao Formation in Malang Sag, Santanghu Basin
MA Ling, LI Jie, XU Shenglin, CHEN Xuan, YANG Shuai, LI Fuxiang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 508-515.  
Abstract ( 474 )     PDF (4406KB) ( 80 )  
Pore structure characteristics and controls of Lower Cambrian Niutitang Formation, western Hubei Province
HE Qing, HE Sheng, DONG Tian, ZHAI Gangyi, WANG Yi, WAN Kuo
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 530-539.  
Abstract ( 544 )     PDF (5657KB) ( 176 )  
Influence of graptolite debris on shale gas generation and accumulation
SONG Di, XU Chang, YAO Suping, TENGER Boltsjin
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 540-547.  
Abstract ( 500 )     PDF (6072KB) ( 103 )  
Evolution of Persian Gulf Basin and formation of super-large oil and gas fields
LI Yunzhen, ZHANG Xin, XIN Shiyin, LIU Wanchun
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 548-559.  
Abstract ( 505 )     PDF (3211KB) ( 100 )  
Distribution patterns and geochemical implication of bicadinanes in crude oils from Baiyun Sag, Pearl River Mouth Basin
LU Xiaolin, SHI Ning, LI Meijun, ZHANG Zhongtao, FU Jian, CHEN Cong, LAI Hongfei, DAI Jinhui
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 560-568.  
Abstract ( 420 )     PDF (1553KB) ( 73 )  
Characteristics of diamondoids in crude oil and its application in hinterland of Junggar Basin
LI Erting, CHEN Jun, ROUZI Dilidaer, GAO Xiuwei, MI Julei, MA Wanyun
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 569-576.  
Abstract ( 452 )     PDF (1250KB) ( 72 )  
Hydrocarbon source rock characteristics and exploration direction in Xingrenpu Sag, Liupanshan Basin
PENG Cuncang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 577-582.  
Abstract ( 443 )     PDF (2059KB) ( 77 )  
Geochemical characteristics and geological significance of calcite filled fractures and caves in Middle-Lower Ordovician, northern Shuntuoguole area, Tarim Basin
WANG Yuxiang, WANG Bin, GU Yi, FU Qiang, WAN Yanglu, LI Yingtao
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 583-592.  
Abstract ( 479 )     PDF (3327KB) ( 93 )  
Porosity measurement error and its control method
BAO Yunjie, LI Zhiming, YANG Zhenheng, QIAN Menhui, LIU Peng, TAO Guoliang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 593-597.  
Abstract ( 533 )     PDF (508KB) ( 134 )  
Calculation and application of plane pressure decrease gradient
FENG Yuelin, LIU Hua, SONG Guoqi, YUAN Feifei
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 598-605.  
Abstract ( 455 )     PDF (1246KB) ( 71 )  
Quantitative evaluation of vertical fault transport in Daliuquan area of Langgu sag, Bohai Bay Basin
LIU Junqiao, WANG Wei, LÜ Yanfang, FU Guang
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 606-613.  
Abstract ( 483 )     PDF (1814KB) ( 80 )  
Reef control factors and new seismic prediction techniques of Changxing Formation, east of Kaijiang-Liangping trough, Sichuan Basin
PENG Cai, ZHENG Rongcai, CHEN Hui, WANG Lanying, LUO Jing, LIANG Hong
Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(4): 614-620.  
Abstract ( 931 )     PDF (2297KB) ( 130 )