Influence of sedimentary microfacies on mechanical properties of ultradeep reservoir rocks and its application:a case study of Cretaceous in BZ gas field of Kuqa Depression, Tarim Basin
WANG Zhimin, SUN Haitao, ZHANG Hui, WANG Chenguang, YIN Guoqing, XU Ke, ZHONG Dakang
Abstract(68) PDF(4)
Geomechanics modeling of ultra-deep fault-controlled carbonate reservoirs and its application in development
CAI Zhenzhong, ZHANG Hui, XU Ke, YIN Guoqing, WANG Zhimin, WANG Haiying, QIAN Ziwei, ZHANG Yu
Abstract(81) PDF(9)
Factors and variations of mechanical properties of tight sandstones in Cretaceous Bashijiqike Formation of Kuqa Depression of Tarim Basin
XU Ke, JU Wei, ZHANG Hui, LIANG Yan, YIN Guoqing, WANG Zhimin, XU Haoran, ZHANG Wei, LIANG Jingrui
Abstract(91) PDF(12)
Classification and evaluation of sweet spots of marine shale gas reservoir in Ordovician Wulalike Formation on the westen margin of Ordos Basin
ZHANG Linlin, WANG Kongjie, LAI Fengpeng, GUO Wei, MIAO Lili
Abstract(74) PDF(2)
Development characteristics and controlling factors of fractures in deep-buried tight oil reservoirs of 3rd member of Paleogene Hetaoyuan Formation in southeast An'peng area, Nanxiang Basin
HUANG Zheng, ZHOU Yongqiang, HE Zixiao, LI Ming, YANG Tao, WANG Su, LI Qiang, ZHAO Ying, YIN Shuai
Abstract(62) PDF(6)
Characteristics of Longwangmiao reservoirs in Penglai gas area and comparison with those in Moxi-Gaoshiti area, central Sichuan Basin
XING Fengcun, LIU Ziqi, QIAN Hongshan, LI Yong, ZHOU Gang, ZHANG Ya, HUANG Maoxuan, LI Chenglong, LONG Hongyu
Abstract(60) PDF(6)
Micro characteristics and formation mechanism of low-quality gas reservoirs in Taiyuan Formation of Shenmu Gas Field
ZHANG Tao, GONG Xiaoke, HUANG Chao, CAO Qingyun, MENG Fengming, DONG Zhanmin, CHEN Zhaobing, WANG Hengli
Abstract(55) PDF(3)
Thermal evolution history reconstruction of Carboniferous source rocks on the northeastern margin of Junggar Basin using TSM basin simulation technology
ZHOU Yushuang, JIA Cunshan, ZHANG Kuihua, ZHAO Yongqiang, YU Qixiang, JIANG Xingge, CAO Qian
Abstract(49) PDF(2)
2024, 46(2)  
Abstract(93) PDF-CN(45)
Development model and exploration practice of fault-lithologic composite traps in Oligocene Weizhou Formation, Weixinan Sag, Beibuwan Basin
HU Desheng, SUN Wenzhao, MAN Xiao, CHEN Kui, CHEN Lijun, GONG Liyuan, LI Shanshan
2024, 46(2): 215-227.   doi: 10.11781/sysydz202402215
Abstract(157) HTML(45) PDF-CN(60)
Fluid evolution of fracture veins of Paleogene Funing Formation in well HY1 in Subei Basin and implications for shale oil filling
LI Chao, LUO Tao, HUANG Yahao, LIU Yicheng, CHEN Junlin, WANG Chuan
2024, 46(2): 228-237.   doi: 10.11781/sysydz202402228
Abstract(124) HTML(35) PDF-CN(36)
Reservoir characteristics and hydrocarbon accumulation significance of metamorphic zones of intrusive rocks and surrounding rocks in second member of Paleocene Funing Formation in Qintong Sag, Subei Basin
ZANG Suhua
2024, 46(2): 238-246.   doi: 10.11781/sysydz202402238
Abstract(120) HTML(37) PDF-CN(23)
Lithofacies characteristics and reservoir capacity of fine-grained sedimentary rocks of second member of Qianfoya Formation in Yuanba area, Sichuan Basin
PENG Jun, ZHANG Xinyi, XU Tianyu, CHENG Lixue, ZHANG Kun, LI Bin
2024, 46(2): 247-262.   doi: 10.11781/sysydz202402247
Abstract(135) HTML(39) PDF-CN(24)
Pore structure and fractal characteristics of deep shale gas reservoirs in the Permian Dalong Formation, northeastern Sichuan Basin
HE Chencheng, ZHAO Yongqiang, YU Lingjie, LU Longfei, LIU Weixin, PAN Anyang, LI Chuxiong
2024, 46(2): 263-277.   doi: 10.11781/sysydz202402263
Abstract(156) HTML(46) PDF-CN(44)
Stratigraphic and sedimentary characteristics of Middle Permian Qixia Formation in Beichuan Tongkou section, middle Longmen Mountain
WANG Dong, WANG Haijun, YANG Cheng, ZHANG Junhui, ZHAO Shanshan, HU Yongliang
2024, 46(2): 278-287.   doi: 10.11781/sysydz202402278
Abstract(100) HTML(26) PDF-CN(16)
Origin of dolomite in Middle Permian Qixia Formation in northwestern Sichuan Basin: a case study of Chejiaba section
ZENG Jie, DONG Shaofeng
2024, 46(2): 288-298.   doi: 10.11781/sysydz202402288
Abstract(121) HTML(35) PDF-CN(29)
Characteristics and sedimentary geological significance of tempestites in first member of Lower Cambrian Canglangpu Formation in north central Sichuan Basin
TIAN Lizhou, SONG Jinmin, YE Yuehao, LIU Shugen, LI Zhiwu, JIN Xin, YANG Di, ZHAO Lingli, DING Yi, REN Jiaxin, WANG Han, LI Keran, DENG Haoshuang
2024, 46(2): 299-310.   doi: 10.11781/sysydz202402299
Abstract(138) HTML(52) PDF-CN(24)
Genetic mechanism of dolomite in third member of Maokou Formation in Middle Permian, southeastern Sichuan Basin
YANG Hao, PAN Lei, QUAN Li, LI Rangbin, WANG Guangwei, GAO Junjie, ZHOU Ling, XU Rui
2024, 46(2): 311-318.   doi: 10.11781/sysydz202402311
Abstract(109) HTML(36) PDF-CN(27)
Main controlling factors for oil and gas enrichment in Jurassic laminated shale in Fuxing area of Sichuan Basin
WANG Daojun, CHEN Chao, LIU Zhujiang, YANG Shufan, LIU Miaomiao, XIE Jiatong
2024, 46(2): 319-332.   doi: 10.11781/sysydz202402319
Abstract(193) HTML(47) PDF-CN(64)
Development characteristics of Ordovician ancient subterranean river system in thrust anticline area of Tahe Oilfield, Tarim Basin
ZHANG Changjian, JIANG Lin, WEN Huan, LÜ Jing, CHANG Qi
2024, 46(2): 333-341.   doi: 10.11781/sysydz202402333
Abstract(82) HTML(23) PDF-CN(15)
Characteristics of Lower Paleozoic strike-slip faults and their significance for oil and gas exploration in Xunyi-Yijun area, Ordos Basin
WANG Qichao, LIU Guangxiang, WU Jiang, YUE Xinxin, SUN Ziming, ZHANG Juntao, GAO Xiaopeng, LIU Ling, LU Kai, ZHANG Zhongpei
2024, 46(2): 342-353.   doi: 10.11781/sysydz202402342
Abstract(131) HTML(49) PDF-CN(26)
Oil-bearing potential and hydrocarbon occurrence characteristics of shale in Paleogene Hetaoyuan Formation in Biyang Sag, Nanxiang Basin
JIN Yunyun, LI Chuxiong, WANG Yong, YAN Yongxin, LUO Xi, HUANG Shuaibo, LI Zhiming, ZHOU Yuanyuan, SUN Zhongliang, LIU Yahui, JIA Mengyao, LENG Junying
2024, 46(2): 354-365.   doi: 10.11781/sysydz202402354
Abstract(115) HTML(32) PDF-CN(26)
Geochemical characteristics of light hydrocarbons in Upper Paleozoic tight gas from Daniudi Gas Field, Ordos Basin
NI Chunhua, WU Xiaoqi, WANG Ping, WANG Fubin, JIA Huichong, ZHU Jianhui, ZHANG Yi, JIANG Haijian
2024, 46(2): 366-379.   doi: 10.11781/sysydz202402366
Abstract(178) HTML(42) PDF-CN(41)
Source rock evaluation and prediction of effective hydrocarbon kitchen distribution of Upper Triassic in Junggar Basin
YANG Fan, CAO Zhenglin, LIU Hailei, TAO Shu, LU Shan, GONG Deyu, CHEN Gang, XIAO Meng
2024, 46(2): 380-392.   doi: 10.11781/sysydz202402380
Abstract(107) HTML(31) PDF-CN(32)
Quantitative characterization of shale oil in different occurrence states and its application
Jiang Qigui, Li Maowen, Qian Menhui, Li Zhiming, Li Zheng, Huang Zhenkai, Zhang Caimin, Ma Yuanyuan
2016, 38(6): 842-849.   doi: 10.11781/sysydz201606842
Abstract(1962) PDF(580)
摘要:
页岩中滞留油存在着多种赋存形式,其中只有游离油才是天然弹性能量开采方式下页岩油产能的有效贡献者。但是,如何对页岩中游离油与吸附油含量进行定量表征以及如何明确它们与周缘介质的相互关系,目前并没有现成的研究方法。该文通过对现有Rock-Eval热解和热解色谱方法进行改进,结合样品溶剂抽提前后热解对比实验和不同类型样品的综合分析,建立了不同赋存状态页岩油热释法定量表征方法。利用新建立的方法对济阳坳陷页岩油专探井岩心样品进行了实验分析,发现页岩吸附油含量与有机质丰度成正比,而干酪根吸附-互溶能力随热成熟度增加而降低;同时,页岩体系内游离油/吸附油比值与有机碳含量存在负相关关系,表明干酪根不是液态游离烃赋存的主要场所。因此,建立的方法可以作为页岩油赋存机理研究和页岩含油性快速评价的实用手段。
Effects of preservation conditions on enrichment and high yield of shale gas in Sichuan Basin and its periphery
Wei Xiangfeng, Li Yuping, Wei Zhihong, Liu Ruobing, Yu Guangchun, Wang Qingbo
2017, 39(2): 147-153.   doi: 10.11781/sysydz201702147
Abstract(1379) PDF(678)
摘要:
以四川盆地及周缘牛蹄塘组和五峰组-龙马溪组2套页岩层为研究对象,通过对不同地区、不同含气性和产量的典型页岩气井进行解剖,探讨了影响页岩气保存条件的主控因素及评价体系。研究认为:顶底板条件、页岩自身封盖作用是该区页岩气早期滞留于页岩内的关键因素,后期构造改造强度与所持续的时间对页岩气藏的含气丰度具有明显的调整作用;保存条件对页岩气层的含气量、孔隙度、含水饱和度、电阻率以及页岩气气体组分等有明显的影响,保存条件差,页岩气层含气量、孔隙度、电阻率通常较低,含水饱和度、N2含量则较高,这些被影响的参数可以作为评价页岩气保存条件优劣的间接指标。建立了四川盆地及周缘复杂构造区下古生界海相页岩气5大类、28项参数的保存条件综合评价指标体系,即主要是封盖条件、页岩气层自身封堵性、构造作用(构造改造时间、断裂作用、地层变形强度等)等条件在时间和空间上的组合关系,另外页岩气层含气性表征参数和压力系数同样可在一定程度上指示保存条件的优劣。
Characterization of micro pore throat radius distribution in tight oil reservoirs by NMR and high pressure mercury injection
Gong Yanjie, Liu Shaobo, Zhao Mengjun, Xie Hongbing, Liu Keyu
2016, 38(3): 389-394.   doi: 10.11781/sysydz201603389
Abstract(1398) PDF(1134)
摘要:
通过设计算法程序,利用压汞实验得到的致密储层孔喉分布数据,校正优化了核磁共振实验T2弛豫时间与孔喉半径的换算系数,提高了核磁共振表征孔喉分布的精度,建立了表征致密储层微观孔隙分布特征的核磁实验方法。该方法应用于松辽盆地南部白垩系致密油样品孔喉分布表征,不同含油饱和度样品孔喉分布数据表明,含油饱和度小于10%的样品孔喉集中在10~300 nm;含油饱和度介于10%~40%的样品孔喉集中在20~1 000 nm;含油饱和度大于40%的样品孔喉集中在20~3 000 nm。致密储层中不同级别微纳米级孔隙系统的发育控制了致密油含油性。
Advances in the basic study of lacustrine shale evolution and shale oil accumulation
LI Maowen, JIN Zhijun, DONG Mingzhe, MA Xiaoxiao, LI Zhiming, JIANG Qigui, BAO Yunjie, TAO Guoliang, QIAN Menhui, LIU Peng, CAO Tingting
2020, 42(4): 489-505.   doi: 10.11781/sysydz202004489
Abstract(2012) HTML(563) PDF(460)
摘要:
在综述国内外研究进展的基础上,探讨了进一步深化陆相页岩油形成演化与富集机理研究需要解决的基础科学问题。细粒沉积学研究表明,全球气候变化和盆地构造演化对富有机质页岩形成分布具有重要的控制作用。混合细粒沉积物非均质性强,不同粒序沉积岩多尺度一体化研究是构建陆相页岩油储层发育模式的关键环节。湖相泥页岩孔缝结构表征技术发展迅速,但成岩过程动态研究不能满足页岩油有效储层预测的要求。陆相页岩热演化过程中生排烃和页岩油赋存机理逐渐清晰,不同构造和沉积背景控制下的页岩油资源分类评价方法还有待完善。陆相富有机质页岩中烃类流体多相多尺度流动机理研究取得重要进展,迫切需要明确不同页岩微相中烃类的流动方式和时间尺度效应。陆相页岩油富集机理研究远远滞后于生产实践,建立适合不同地质条件的陆相页岩油选区评价参数、甜点预测方法和实验技术标准刻不容缓。
Enrichment characteristics and resource potential of continental shale oil in Mesozoic Yanchang Formation, Ordos Basin
FU Suotang, YAO Jingli, LI Shixiang, ZHOU Xinping, LI Mingrui
2020, 42(5): 698-710.   doi: 10.11781/sysydz202005698
Abstract(1115) HTML(272) PDF(260)
摘要:
鄂尔多斯盆地中生界延长组长7段主要发育半深湖—深湖相泥页岩,是盆地中生界油藏的主力烃源岩层,源内页岩油资源丰富。与北美海相页岩油相比,长7页岩油沉积相变化快、地层连续性差、非均质性强,其富集特征和分布规律更为复杂。基于盆地30余口长7段全取心井开展精细岩心描述和3万余块次实验分析测试,明确了长7烃源岩层系页岩油基本地质特征和富集主控因素,客观评价了页岩油资源潜力,2019年发现了10亿吨级庆城页岩油大油田。长7段泥页岩层系发育源储分异型(Ⅰ类)、源储一体型(Ⅱ类)及纯页岩型(Ⅲ类)三种页岩油类型。高有机质丰度烃源岩是页岩油富集的物质基础,多成因类型砂岩储层发育数量众多的微纳米孔喉单元,是页岩油赋存的主要空间与渗流通道,多类型细粒沉积岩间互分布构成了良好的源储共生配置,高强度生烃和异常高压持续充注形成了源内高含油饱和度页岩油。长7段页岩油发育陇东、陕北两大含油区带,初步落实页岩油储量规模30~50亿吨,2025年有望建成500万吨页岩油生产基地。
Geological characteristics of ‘strata-bound’ and ‘fault-controlled’ reservoirs in the northern Tarim Basin: taking the Ordovician reservoirs in the Tahe Oil Field as an example
LU Xinbian, YANG Min, WANG Yan, BAO Dian, CAO Fei, YANG Debin
2018, 40(4): 461-469.   doi: 10.11781/sysydz201804461
Abstract(2271) PDF(344)
摘要:
基于高精度三维地震资料,尤其是大量的实钻井资料和生产动态数据,对塔里木盆地北部地区海相碳酸盐岩油藏特征进行了系统的对比研究。塔北地区碳酸盐岩缝洞型油藏可划分为以风化壳控制为主的喀斯特油藏和以溶蚀走滑断裂带控制的断溶体油藏2大类。前者发育在塔北中-上奥陶统地层剥蚀区,即古潜山风化壳,可进一步细划为"岩溶残丘型油藏"、"岩溶古河道型油藏"2个亚类,油藏宏观上具有"垂向叠合连片、呈准层状分布"的特征,表现为储集空间变化大、孔洞缝共存、油藏单元相对连片、油水关系复杂等特点。后者则位于南部中-上奥陶统地层覆盖区,主要受控于不同级别溶蚀走滑断裂带控制的断溶体油藏,具有"沿断裂带分段成藏、纵向穿层、空间断续分布"的特点。该类油藏是自然界存在的新类型,有其独特的油藏特征,是我国深层碳酸盐岩油气勘探开发的新类型、新目标。
Quantitative characterization of extractable organic matter in lacustrine shale with different occurrences
Qian Menhui, Jiang Qigui, Li Maowen, Li Zhiming, Liu Peng, Ma Yuanyan, Cao Tingting
2017, 39(2): 278-286.   doi: 10.11781/sysydz201702278
Abstract(1146) PDF(329)
摘要:
湖相页岩中可溶有机质可分为游离态、吸附态以及互溶态。不同赋存状态可溶有机质定量研究对油气资源评价、页岩油可动性、烃源岩生烃机理及油气赋存机理研究等具有重要意义。通过不同极性溶剂的组合,对中国东部2种不同岩相的湖相页岩进行了逐次分级抽提,获取了游离态、干酪根吸附-互溶态以及矿物表面吸附态等3种不同赋存状态的可溶有机质含量,并对不同赋存状态的可溶有机质进行地球化学组分分析。分析结果显示,湖相页岩中干酪根吸附-互溶态可溶有机质占有较大比例,其次为游离态有机质。游离态可溶有机质主要以轻质组分为主,压裂有利于轻质组分的析出。干酪根吸附-互溶态可溶有机质主要以中-重质组分为主,同时含有部分轻质组分。岩石矿物表面吸附的可溶有机质主要以含氧杂原子化合物为主。相比纹层不发育的块状页岩,纹层状页岩中游离态可溶有机质占有比例更高,更有利于页岩油的开发。
Classification and formation mechanism of fault systems in the central and northern Tarim Basin
Lü Haitao, Zhang Shaonan, Ma Qingyou
2017, 39(4): 444-452.   doi: 10.11781/sysydz201704444
Abstract(1501) PDF(308)
摘要:
基于地震地质解释,刻画了塔里木盆地中北部断裂体系的平、剖面特征,分析了不同断裂体系的结构模式、形成机制及演化历史。结果表明,该区分为4个断裂体系:(1)托普台“X”型走滑断裂体系,下古生界主要发育NNE、NNW向“X”型共轭剪切破裂及“1”字形直立构造、正花状构造,而中新生界多表现为NNE向雁列式张性正断裂及负花状、堑垒构造;(2)塔中NW向逆冲断裂体系,以近NW向基底卷入式或滑脱式逆冲断裂为主,发育“y”字形构造;(3)顺托NE向走滑断裂体系,奥陶系及以下层系表现为近NE向左旋走滑及“1”字形直立、正花状构造,而志留-泥盆系主要发育近NE向雁列式张性正断裂及负花状、堑垒构造;(4)塔河盐下“T”型断裂体系,下古生界层系由近EW向逆冲断裂与近SN、NNE向走滑断裂组成,中新生界层系主要发育NEE向、近SN向雁列式张性正断裂组。断裂体系的研究明确了研究区压扭走滑和张扭走滑作用的叠加改造过程,认为主要受控于盆缘古洋盆5期的消减闭合及碰撞造山作用。结合研究区构造动力学背景分析,将该区断裂体系的演化过程划分为中晚奥陶世的强挤压弱走滑期、晚志留—中泥盆世的强挤压强走滑期、晚石炭—早中二叠世的强拉张弱走滑期、晚二叠世—三叠纪的强挤压弱走滑期和侏罗纪—新近纪的弱挤压弱走滑期。
Pore structure characterization of tight oil reservoirs by a combined mercury method
Song Lei, Ning Zhengfu, Sun Yidan, Ding Guanyang, Du Huaming
2017, 39(5): 700-705.   doi: 10.11781/sysydz201705700
Abstract(1340) PDF(599)
摘要:
致密油是非常规油气资源的重要组成部分,致密油储层的孔隙结构决定并影响着渗流规律。当下主要有2种压汞方法进行储层定量表征,分别为高压压汞法和恒速压汞法。通过对8块致密岩心样品先后进行高压压汞和恒速压汞实验,逐一分析阐明了2种方法在致密油储层孔隙结构表征方面的特性,联合2种压汞实验方法,在同一图版上绘出2种方法的压汞曲线,计算得到8块样品完整的孔径分布曲线,并根据Loucks的分类方法计算得到8块样品的孔径分布直方图。研究结果表明:(1)在低汞饱和度下,恒速压汞总体曲线和高压压汞的进汞曲线重叠完好,说明了该区域是反映同一种孔隙结构。(2)通过综合后孔径分布曲线可以明显看出,致密油储层孔隙半径分布在9.2 nm~500 μm之间,致密油储层孔径分布曲线呈多峰形态。右侧孔隙半径80~500 μm之间有一个峰,峰值在半径150 μm左右,孔隙半径小于1 μm的纳米级孔隙大量发育,并出现多个峰值。(3)根据Loucks的分类方法,纳米孔(<1 μm)是主要的孔隙孔径类型,大于62.5 μm的介孔数量次之,中间孔径即微米级孔隙分布最少。
Mineral composition and brittleness characteristics of the inter-salt shale oil reservoirs in the Qianjiang Formation, Qianjiang Sag
Wang Furong, He Sheng, Zheng Youheng, Hou Yuguang, Wu Shiqiang
2016, 38(2): 211-218.   doi: 10.11781/sysydz201602211
Abstract(1520) PDF(1183)
摘要:
应用X射线衍射分析技术对潜江组潜二-四段的页岩岩心样品进行了矿物组成与脆性特征研究,以及有机地球化学实验,结果表明,各样品具有差异的矿物组成和地球化学特征。潜二段页岩有机质以腐泥型为主,TOC平均值为1.38%,总体处于未熟-低熟阶段(Ro为0.26%~0.5%),矿物中蒸发岩类矿物含量高;潜三段页岩有机质以腐泥型和腐殖腐泥型为主,TOC平均值为2.53%,总体处于低熟-中等成熟阶段(Ro为0.5%~0.88%),矿物中石英和黏土含量较高;潜四段页岩有机质以腐泥型和腐殖腐泥型为主,TOC平均值为0.69%,总体处于中等成熟-成熟范围(Ro为0.55%~1.3%),碳酸盐矿物含量较高。与北美及中国其他地区的页岩相比,潜江组盐间页岩具有"低黏土矿物、低石英、高碳酸盐、低脆性矿物"的特征,但其中潜三段的脆性矿物含量较高(平均56%),脆性指数较大(平均75.3%),具有较好的脆性,是潜江组盐间页岩最有利的勘探层段。
Characteristics and deformation mechanism of staging differential fault activities in Bachu Uplift, Tarim Basin
Yang Yong, Tang Liangjie, Jiang Huashan, Chen Gang, Xie Daqing, Li Meng, Cao Zicheng
2014, 36(3): 275-284.   doi: 10.11781/sysydz201403275
Abstract(2537) PDF(49)
Abstract:
Based on the interpretation and analysis of the typical seismic profiles, we determined the activity phases of the faults in the Bachu uplift by calculating the amounts and rates of shortening of regional geological sections, and discussed the characteristics and deformation mechanism of staging differential activity. Fault activities took place mainly during the middle Caledonian, early Hercynian, late Hercynian, early Himalayan, middle Himalayan and late Himalayan. They were controlled by regional tectonic setting, pre-existing basement faults, regional detachment layer and some other factors. Compressive stress which generated by the closure of oceanic basin and the collision of plates was the dynamic source of the fault activities. The pre-existing basement faults controlled the position and orientation of the later stage faults. The regional detachment layer controlled fault development and distribution horizons.
Studies of 3D reservoir modeling: taking Ordovician carbonate fractured-vuggy reservoirs in Tahe Oil Field as an example
Lu Xinbian, Zhao Min, Hu Xiangyang, Jin Yizhi
2012, 34(2): 193-198.   doi: 10.11781/sysydz201202193
Abstract(6232) PDF(74)
Abstract:
Carbonate fractured-vuggy reservoirs are basically different from clastic or other fracture-pore reservoirs.Karst caves,fractures and corroded pores coexist in the carbonate fractured-vuggy reservoirs and challenge traditional clastic reservoir modeling theories and methods.A new modeling technique based on fractured-vuggy unit has been proposed.It is featured by "5 steps" including the establishments of 5 models: cave distribution,fracture discrete distribution,cave petrophysical parameter,fracture parameter as well as fracture and cave connection.The model illustrates the 3D distribution and features of fractured-vuggy reservoirs and provides theore-tical basement for reservoir exploration.